shanju logo

Shanju Shanghai:
Round-Back Chairs

中文

hs chair_blklac
round chair
round back chair
shanju shanghai
fine antique furniture


Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com